محور های کنفرانس:

  • توسعه متوازن ، آمایش سرزمین و آینده پژوهی
  • اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه گردشگری
  • سرمایه انسانی، آموزش و توسعه فرهنگی و اجتماعی
  • صنعت، انرژی و توسعه پایدار
  • سلامت و بهداشت
  • کشاورزی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
  • توسعه شهری و روستایی ومشارکت مردم
  • فنا وری های نوین  و دانش بنیان در توسعه شهری و روستای