-        ایجاد فرصت مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای پژوهشی در حوزه های مختلف توسعه شهرستان بهبهان 

-        ایجاد تفاهم و تعادل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان در جهت توسعه پایدار شهری.

-        زمینه سازی جهت تشویق و ترغیب کلیه ارگان ها در تبیین گام دوم در حوزه های مختلف توسعه شهری مبتنی بر آخرین یافته های علمی 

-        آشنایی و معرفی الگوی توسعه شهری در سطح کشور و بررسی آنها از دیدگاه‌های مختلف 

-        برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق اهداف محورهای کنفرانس.

-        اجرایی نمودن بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه ها و محورهای تعیین شده در سطح منطقه‌ای و شهرستانی.