کمیته برگزاری
احمد اسماعیلی
رئیس
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
وب سایت: www.bkatu.ac.ir
پست الکترونیکی: ismaili.a [at] lu.ac.ir
تلفن: 06152721489
کمیته اجرایی
دکتر محمد صالحی ویسی
دبیر اجرایی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
وب سایت: www.bkatu.ac.ir
پست الکترونیکی: salehiveisi [at] bkatu.ac.ir
تلفن: 09163710534
کمیته علمی
دکتر سید امین اصغری پری
دبیر کمیته علمی
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
وب سایت: www.bkatu.ac.ir
پست الکترونیکی: asghari_amin [at] bkatu.ac.ir
تلفن: 09166000035