رئیس دانشگاه
احمد اسماعیلی
رئیس
استاد
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشگاه لرستان
وب سایت: www.bkatu.ac.ir
پست الکترونیکی: ismaili.a [at] lu.ac.ir
تلفن: 06152721489
دبیر کمیته اجرایی
دکتر محمد صالحی ویسی
دبیر اجرایی
استادیار
گروه آمار
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
وب سایت: www.bkatu.ac.ir
پست الکترونیکی: salehiveisi [at] bkatu.ac.ir
تلفن: 09163710534
دبیر کمیته علمی
دکتر سید امین اصغری پری
دبیر کمیته علمی
دانشیار
گروه عمران
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
وب سایت: www.bkatu.ac.ir
پست الکترونیکی: asghari_amin [at] bkatu.ac.ir
تلفن: 09166000035
دکتر کوروش رضایی مقدم
عضو کمیته علمی
استاد
گروه ترویج وآموزش کشاورزی
دانشگاه شیراز
وب سایت: shirazu.ac.ir
پست الکترونیکی: rezaei [at] shirazu.ac.ir
تلفن: 09166134617
دکتر محمد صالحی ویسی
عضو کمیته علمی
استادیار
گروه آمار
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
وب سایت: www. bkatu.ac.ir
پست الکترونیکی: salehivaysi [at] gmail.com
تلفن: 09163710534
عیسی شریف پور
عضو کمیته علمی
استاد
گروه بهداشت و بیماریهای ماهیان دریایی
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
وب سایت: www.ifsri.ir/
پست الکترونیکی: isharifpour [at] yahoo.com
تلفن: 09123874078
دکتر مراد راهداری
عضو کمیته علمی
استادیار
اقتصاد برنامه ریزی و سرمایه گذاری مالی
دانشگاه پیام نور تهران
وب سایت: pnu.ac.ir/
پست الکترونیکی: rahdari_m [at] yahoo.com
تلفن: 09127115365
دکتر حمید رضا رجبی
عضو کمیته علمی
دانشیار
گروه شیمی
دانشگاه یاسوج
وب سایت: www.yu.ac.ir
پست الکترونیکی: hr.rajabi [at] gmail.com
تلفن: 09163731224
کمیته داوران
سید امین اصغری پری
داور
دانشیار
گروه عمران
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
وب سایت: www.bkatu.ac.ir
پست الکترونیکی: asgharipari.amin56 [at] gmail.com
تلفن: 09166000035
عیسی شریف پور
داور
استاد بهداشت و بیماریهای آبزیان
سازمان تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران
وب سایت: www.ifsri.ir/
پست الکترونیکی: isharifpour [at] yahoo.com
تلفن: 09123874078
دکتر محمد صالحی ویسی
داور
استادیار
گروه آمار
دانشگاه صتعتی خاتم الانبیاء بهبهان
وب سایت: www.bkatu.ac.ir
پست الکترونیکی: salehivaysi [at] gmail.com
تلفن: 09163710534