از کلیه مراکز علمی پژوهشی، دانشگاهها، دستگاههای اجرایی ، ادارات شرکت ها و نهادهای دولتی و خصوصی که علاقه مند به حمایت از این کنفرانس می باشند دعوت می شود درخواست حمایت  و نوع حمایت مادی و معنوی خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه کنفرانس ارسال نموده یا با دبیر اجرایی کنفرانس  به شماره 09163710534 (دکتر محمد صالحی ویسی) تماس حاصل نمایند.